Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

В началото на седмицата 42 учители в софийското СУ "Елин Пелин", преподаващи разнообразни предметни области от всички образователни етапи, преминаха през първата част от обучение за прилагане на модел за холистично развитие на компетентностите на дигиталната епоха, разработен от екипа на Национален център за безопасен интернет.

Учителите бяха запознати с ключовите компетентности на дигиталната епоха, които трябва да се развиват у децата, както и с цялостен подход на ниво училище, включващ всички аспекти на преподаването, както и училищната общност като цяло.

Разработеният модел отразява визията на Националния център за децата да се възползват пълноценно от възможностите на дигиталната епоха за себеизява, себеизразяване, себеразвитие и опознаване на света, да общуват и да си сътрудничат отговорно и конструктивно с околните, зачитайки техните права и отчитайки разнообразни и противоречиви гледни точки, както и да се адаптират към разнообразие от ситуации и проблеми в дигиталната епоха, избирайки подходящи решения.

За целта учителите ще прилагат подходящи за всяка възраст подходи и методи за развиване на медийна грамотност, дигитални умения, информационна грамотност, социални умения, емоционална интелигентност - умения и компетентности, които са ключови за израстването на децата като пълноценни граждани в дигиталната епоха, както и подходящи методи и подходи за включване на родителите в процеса на изграждане на компетентностите на децата им.