Обучения

Вече 18 години Националният център за безопасен интернет разработва и апробира методики и материали за развиване на уменията и знанията на деца, родители и професионалисти. Част от методическите материали и наръчници можете да намерите в секцията „Материали“.

За заявки, информация за цените и други въпроси за обученията изпратете ни имейл с ваш телефон за контакт на адрес [email protected].

ЗА УЧЕНИЦИ

НЕТИКЕТ – безопасно използване на Интернет – за деца 1. – 4. клас

Семинарът се провежда в група до 25 деца, на възраст 6 – 11 години и е подходящ за група от един клас.

Целта на семинара е учениците да се запознаят с някои основни правила за поведение в Интернет и да развиване на умения за разпознаване на най-честите рискови ситуации в мрежата, усвояване на умения за справяне и преценка за подходящите действия в конкретната ситуация като умения за докладване и за търсене на помощ.

Времетраене на семинара: 2 учебни часа.

*За заявки извън София e необходимо допълнително договаряне.

ОНЛАЙН ТОРМОЗ – как да го разпознаваме и как да се справяме – за ученици от 5. – 7. клас

Семинарът се провежда в група до 25 деца, на възраст 12 – 15 години и е подходящ за група от един клас.

Онлайн тормозът между връстници е основният риск за децата в прогимназиален етап, затова този семинар се фокусира върху това учениците да разпознават „онлайн тормоза“ и да се научат да го разграничават от училищния тормоз, да развият знания и умения за справяне в ситуации на онлайн тормоз, какво да направят и от кого да потърсят помощ.

Времетраене на семинара: 2 учебни часа.

*За заявки извън София е необходимо допълнително договаряне.

СЕКСТИНГ – какво съдържание създаваме, с кого го споделяме и рискове – за ученици 8. – 12. клас

Семинарът се провежда в група до 25 деца, на възраст 15 – 18 години и е подходящ за група от един клас.

Секстингът е сред най-сериозните онлайн рискове за младежите, особено факта, че момичетата и момчетата доброволно създават и споделят снимки или видеоклипове със сексуален характер. Те могат да бъдат вид предизвикателство сред приятели, опит за повишаване на собственото самочувствие или начин за провокиране на интерес у съученик или съученичка. Независимо от подбудите тийнейджърите все още не могат напълно да осъзнаят възможните последици от действията си, а и бушуващите емоции ги правят нетърпеливи и импулсивни.

Целта на семинара е учениците да научат какво представлява секстингът и какви могат да са възможните последствия, както и какви са стратегиите за справяне.

Времетраене на семинара: 2 учебни часа.

*За заявки извън София е необходимо допълнително договаряне.

Обучителна програма „КИБЕРСКАУТ“

Възраст на учениците: 11-12 години (5 клас). 

Времетраене на обучението: 16 часа.

Цели: децата да умеят да разпознават рисковете в интернет; да увладеят стратегии за справяне; да познават съществуващите възможности за помощ и докладване; знаят къде могат да потърсят допълнителна информация и материали; да могат да предадат своето знание на връстниците си в неформален разговор; да могат да изнесат групова презентация по тема, свързана с онлайн рисковете и уменията за справяне.

Повече информация за програмата можете да намерите тук

ЗА УЧИТЕЛИ

Семинар „Онлайн рискове и умения за справяне“ – за учители ( и други професионалисти)

Семинарът се провежда в група до 30 човека и е подходящ за различни професионалисти – педагози, психолози, социални работници, обществени възпитатели, специалисти, работещи в социалната и образователната сфера с деца на възраст 11-17 години (5 – 11 клас).

Времетраене на семинара: между 4 и 8 учебни часа (по договаряне).

Целта на семинара е информиране на учители и образователни специялисти за най-актуалните рискови ситуации в интернет, запознаване с етикет на онлайн поведение, запознаване с възможностите за справяне с проблемно поведение в интернет спрямо различни ситуации и различен контекст. Представяне на различни превенционни методики и материали. Допълнително запознаване с възможностите за подкрепа от страна на НЦБИ, каналите за докладване и получаване на помощ, и предоставяне на материали за работа с учениците.

*За заявки извън София е необходимо допълнително договаряне.

ЗА РОДИТЕЛИ

Тематична родителска среща „Рискове и възможности в интернет“

Семинарът се провежда в група до 30 човека, формирана според възрастта на децата:

• Група от родители на деца между 7 и 11 години (1 – 4 клас);
• Група от родители на деца между 12 и 15 години (5 – 7 клас).
• Група от родители на ученици 16 – 18 години (9 – 12 клас)

Времетраене на семинара: между 90 и 120 минути

Целта на тематичната среща е родителите да бъдат запознати с основните рискове за децата в интернет и как да разпознават симптомите на проблемната употреба на интернет. В рамките на срещата ще запознаем родителите с основните начини за насърчаване на позитивно поведение онлайн и с добрите родителски практики в дигиталния свят, както и с каналите за докладване, намиране на помощ и допълнителна информация. Срещата е отворена за дискусия на конкретни въпроси и случаи.

*За заявки извън София е необходимо допълнително договаряне.