Работни процедури

Operational procedures

1. Горещата линия се създава за подаване на сигнали за незаконно или вредно за деца съдържание и поведение в интернет. Приоритет в дейността на Горещата линия е противодействието срещу разпространението на детска порнография, сексуалната експлоатация и психически и физически посегателства над деца, както и пропагандирането на расизъм, тероризъм, ксенофобия, расова и етническа омраза.
2. В случай, че потребител на интернет открие съдържание от вида описан в т.1, той може да подаде сигнал за установеното от него съдържание, като попълни предвидения за целта онлайн формуляр или по електронна поща на hotline@online.bg. По избор на подателя сигналът може да е анонимен.
3. При получаване на сигнал онлайн, системата на Горещата линия автоматично го записва в база данни. Операторът изпраща потвърждение за приемането на информацията към подателя по електронна поща, ако такава е предоставена. Ако сигналът се получи по електронна поща, операторът го въвежда в базата данни и открива преписка по него.
4. Оператор на горещата линия проверява достоверността на подадения сигнал чрез посещаване на съответната страница в интернет. В случай, че операторът не може да осъществи достъп до съответния сървър или уеб-страница, сигналът се предава веднага на Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП), отдел „Киберпрестъпност“, за разследване.
5. Ако получената информация отговаря на критериите по точка 1, операторът на Горещата линия проследява къде е разположен физически съответният сървър и предприема следните стъпки в зависимост от конкретната ситуация и наличната информация:
А. Ако сървърът е на територията на страна-членка на Международната асоциация на интернет горещи линии INHOPE, операторът изпраща информация за сигнала към съответния партньор-оператор на Гореща линия и уведомява подателя на сигнала за това.
Б. Ако сървърът е на територията на страна, която не е членка на мрежата INHOPE, операторът подава сигнала на компетентната служба на ГДБОП , която да го придвижи по линия на международното полицейско сътрудничество и уведомява подателя на сигнала за това.
В. Ако се установи, че сървърът е на българска територия, операторът подава сигнала на компетентната служба на ГДБОП и уведомява подателя на сигнала за това.
Г. В случай на вредно съдържание, операторът изпраща сигнала до съответната компетентна официална институция, която може да предприеме съответни действия, и/или хостващата организация с искане за премахване на вредното съдържание.
Действията по точки А, Б, В, Г се предприемат в рамките на 24 часа от получаване на сигнала в работни дни и до 24 часа от първия работен ден, ако сигналът е подаден в неработен ден.
6. След отстраняване на вредното съдържание и при липса на по-нататъшни действия от страна на компетентните органи на ГДБОП операторът уведомява за това подателя на сигнала и преписката се закрива.
7. Евентуални последващи действия от страна на компетентните органи на ГДБОП и съдебните органи – следствие, арест, съд, присъди – се отбелязват в преписката по сигнала (ако такива са били налични) и за това се уведомява подателят на сигнала.
8. Периодично се прави преглед на преписките – активни и закрити – и те се допълват, ако има настъпили промени или развитие.
––––––––––––
Одобрено на заседание на Обществения съвет за безопасен Интернет на 13 януари 2014 г.

––––––––––––––––––––––
Процедура за оплаквания
Горещата линия приема анонимни сигнали от граждани, които случайно са попаднали на детска порнография или друго незаконно или вредно за деца съдържание и поведение в интернет. По желание подаващият сигнал може да предостави и информация за контакт. Информация за резултатите от подаден сигнал се изпраща на подателя, когато той е дал данни за контакт и съответните правоохранителни органи са предоставили такава информация на екипа на Горещата линия. Молим да имате предвид, че голяма част от съдържанието, за което се подават сигнали, е базирано извън юрисдикцията на българските правоохранителни институции и Горещата линия по правило не получава обратна информация от чуждестранните институции за предприетите мерки по сигнал.
Екипът на Горещата линия се е ангажирал да обработва всички подадени сигнали професионално и ефикасно и се придържа към Кодекса на добри практики за Международната асоциация на интернет горещи линии INHOPE.
Ако по някаква причина гражданин има оплакване спрямо начина, по който Горещата линия изпълнява своите задължения, той може да подаде оплакване.

Процедурата за оплаквания е следната:
Първоначално оплакването трябва да се подаде до електронната поща на Горещата линия hotline@online.bg. В него трябва ясно да се укаже по повод на кой точно сигнал е оплакването. В оплакването също така трябва да се посочи причината, поради която подателят смята, че Горещата линия е нарушила Кодекса на добри практики на INHOPE или собствените си процедури, одобрени от Обществения съвет за безопасен Интернет. Оплакването трябва да съдържа пълното име на подателя и контактна информация (като минимум адрес на електронна поща и телефон). Оплакванията, които не подлежат на проверка, няма да бъдат разглеждани.
Ако оплакването на съдържа информация за връзка, Горещата линия ще го заведе на e-mail адреса, от който то е получено и по него ще си изиска нужната информация. Ако такава не постъпи, оплакването няма да бъде разглеждано.
В случаите на правилно подадено оплакване Горещата линия ще отговори в рамките на 5 работни дни.
Ако подателят на оплакване не е удовлетворен от отговора, оплакването може да бъде подадено до ръководителя на Горещата линия на адрес:

Гореща интернет-линия
Фондация „Приложни изследвания и комуникации”
Ул. „Александър Жендов” 5
София 1113

Ръководителят на Горещата линия е задължен да отговори на оплакването в рамките на 8 работни дни. Ако подателят остане неудовлетворен и от неговия отговор, той може да се обърне към INHOPE (www.inhope.org) на е-mail: info@inhope.org